Algemene voorwaarden

1. Trainingsgeld

Het trainingsgeld wordt bij vooruitbetaling berekend. Het trainingsgeld dient binnen 14 dagen na aanvang van de training in ons bezit te zijn. Van een lopende training zal door ons nooit tussentijds de trainingsprijs worden gewijzigd.

2. Trainingstijd

De deelnemer is gerechtigd, binnen redelijke grenzen, net zoveel trainingstijd te gebruiken als zij/hij nodig acht. De hoeveelheid uren per week is afhankelijk van het aantal beschikbare uren van het instituut en beschikbare computers.

3. Opzegging

Opzegging van een training dient altijd schriftelijk te geschieden. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient te allen tijde de totale som van de verschuldigde bedragen voor de training betaald te worden. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een opleiding wordt niet aangemerkt als het opzeggen c.q. beëindigen van een training de deelnemer is in dat geval normaal trainingsgeld verschuldigd. Het is niet mogelijk om de training door iemand anders te laten volgen. Het tussentijds beëindigen van de training geeft geen recht op teruggave of korting van het trainingsgeld.

4. Onderbreking

Het om welke reden dan ook van het niet bezoeken van de trainingen geeft geen recht op vermindering van het trainingsgeld. Tenzij IP Campus in gebreke is gebleven. In dit geval dient men ons binnen 14 dagen schriftelijk in gebreke te hebben gesteld. Indien een deelnemer vier (4) weken niet aanwezig is geweest, zonder schriftelijke melding, gaan wij ervan uit dat deze zonder meer de training heeft beëindigd. Bij een eventuele start van de training zal het volledige op dat moment geldende trainingsgeld in rekening worden gebracht.

5. Wanbetaling

Bij wanbetaling komen alle kosten als renteverlies, incassokosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de inschrijver(ster). Bij betaling door werkgever of andere instantie blijft de verantwoording van betaling en kosten zoals bovengenoemd omschreven, voor rekening van de inschrijver(ster).

6. Wangedrag

De directie is gerechtigd om bij wangedrag de deelnemer te verwijderen, zonder restitutie van het trainingsgeld. Eten en drinken, maar ook roken is in onze trainingsruimte niet toegestaan. Ook is het gebruik van mobiele telefoon niet toegestaan.

7. Aansprakelijkheid

Het instituut is niet aansprakelijk voor tijdens of na de trainingsuren zoekgeraakte eigendommen.

8. Certificaten/Diploma’s

Wij leiden de deelnemers op voor onze eigen certificaten/examens. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van een examencommissie.

1. Goede voorbereiding

Een goed begin is het halve werk en dat geldt ook voor een vlekkeloze examenafname
  • Wij faciliteren de meest uiteenlopende examens, die allemaal beginnen bij het inschrijven. Hier krijgen onze examenkandidaten via hun examenbureau informatie  over op de exame